Privacyverklaring

Mondaat, Regiopraktijk voor tandheelkunde en orthodontie, respecteert uw persoonsgegevensen draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie aan ons wordt verstrekt, of het anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Mondaat verwerkt.

Persoonsgegevens
Door het gebruik van ons website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij Mondaat achter. U laat ook gegevens bij ons (in de praktijk) achter in het kader van de uitvoering van de behandelingsovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken slechts de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij de opgave duidelijk is dat ze aan Mondaat worden verstrekt om te verwerken. Mondaat verwerkt de navolgende – soort of categorieën – persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, zoals voor- en achternaam, adres;
 • contactgegevens, zoals postadres, (mobiele)
 • telefoonnummers, e-mailadressen;
 • overige persoonsgegevens, zoals geboortedatum, legitimatiebewijs, Burger servicenummer, nationaliteit, geslacht;
 • gegevens over uw gezondheid;
 • gegevens van uw zorgverzekeraar;
 • gegevens van andere zorgverleners;
 • betalingsgegevens;
 • IP-adres.

Grondslag voor verwerking persoonsgegevens
Mondaat verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • uitvoering van de overeenkomst;
 • gerechtvaardigd belang;

Doel verwerking persoonsgegevens
Mondaat verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het uitvoeren van een behandeling;
 • het bijhouden van uw medisch dossier;
 • het inplannen van een afspraak;
 • het bijhouden van de door u aangegeven voorkeuren;
 • het verbeteren van onze diensten;
 • het uitvoeren van overige door u verzochte diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mondaat verkoopt uw gegevens niet aan derden. Mondaat deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover nodig voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarnaast kan Mondaat persoonsgegevens verstrekken aan een derde, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met derde partijen die namens en in opdracht van Mondaat uw persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens
Mondaat hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Mondaat gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Mondaat in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Mondaat bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.

Privacy rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mondaat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt bij Mondaat een verzoek indienen om de persoonsgegevens waarover Mondaat van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerdere gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Mondaat aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld kunt u richten aan:

Mondaat Regiopraktijk
Gemeenteweg 317
7951 PA Staphorst
0522 464 495
info@mondaat.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs, of identiteitsbewijs, met een afgeschermde pasfoto en BSN. Mondaat neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Mondaat gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mondaat gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Aanpassing privacy-statement
Mondaat heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy-statement worden op onze website gepubliceerd.

Vragen en contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Mondaat Regiopraktijk
Gemeenteweg 317
7951 PA Staphorst
0522 464 495
info@mondaat.nl

Cookies